จันทร์ดียิ่งวีระพล. 2018. “Megatrend”. Naresuan Phayao Journal 11 (2), 41-44. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/184690.