บุณณดากุลจตุพร, ชื่นบาลศิราภรณ์, ชื่นบาลฐปน, คล้ายเรืองศรีกาญจนา, and อํ่าทองศุภธิดา. 2019. “Selection of Free-Living Nitrogen Fixing Bacteria to Promote on Rice Growth”. Naresuan Phayao Journal 12 (2), 32-40. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/200472.