ใจด้วงอภิชญา, and พรหมณะรัฐภูมิ. 2019. “Phycocyanin, Allophycocyanin and Phycoerythrin in Spirulina Platensis Cultivated in 4 Culture Media”. Naresuan Phayao Journal 12 (2), 46-49. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/200681.