จันทร์ดียิ่งวีระพล. 2019. “Editorial”. Naresuan Phayao Journal 12 (1), 1-4. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/202810.