จันทร์ดียิ่งว. (2018) “megatrend”, Naresuan Phayao Journal, 11(2), pp. 41-44. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/184690 (Accessed: 9April2020).