จันทร์ดียิ่งว. (2019) “Editorial”, Naresuan Phayao Journal, 12(1), pp. 1-4. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/202810 (Accessed: 18February2020).