[1]
จันทร์ดียิ่งว., “megatrend”, Naresaun Phayao J, vol. 11, no. 2, pp. 41-44, Aug. 2018.