[1]
จันทร์ดียิ่งว., “Editorial”, Naresaun Phayao J, vol. 12, no. 1, pp. 1-4, Apr. 2019.