จันทร์ดียิ่งว. “Megatrend”. Naresuan Phayao Journal, Vol. 11, no. 2, Aug. 2018, pp. 41-44, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/184690.