จันทร์ดียิ่งว. “Editorial”. Naresuan Phayao Journal, Vol. 12, no. 1, Apr. 2019, pp. 1-4, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/202810.