จันทร์ดียิ่งวีระพล. “Megatrend”. Naresuan Phayao Journal 11, no. 2 (August 29, 2018): 41-44. Accessed April 8, 2020. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/184690.