บุณณดากุลจตุพร, ชื่นบาลศิราภรณ์, ชื่นบาลฐปน, คล้ายเรืองศรีกาญจนา, and อํ่าทองศุภธิดา. “Selection of Free-Living Nitrogen Fixing Bacteria to Promote on Rice Growth”. Naresuan Phayao Journal 12, no. 2 (August 30, 2019): 32-40. Accessed July 10, 2020. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/200472.