จันทร์ดียิ่งวีระพล. “Editorial”. Naresuan Phayao Journal 12, no. 1 (April 26, 2019): 1-4. Accessed February 17, 2020. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/202810.