1.
จันทร์ดียิ่งว. megatrend. Naresaun Phayao J [Internet]. 2018Aug.29 [cited 2020Apr.9];11(2):41-4. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/184690