1.
จันทร์ดียิ่งว. Editorial. Naresaun Phayao J [Internet]. 2019Apr.26 [cited 2020Feb.22];12(1):1-. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/202810