(1)
บุญพร้อม ป. .; มรกตศรีวรรณ น. .; พึ่งเกตุ ญ. .; ไชยนันทน์ ส. . Active Learning Model to Elderly Care Among Caregiving Volunteers at Bangkok Yai, Bangkok. KCSJ 2022, 43, 12-25.