เด่นชัย ร. .; ไพบูลย์ ณ. . .; พรศิริ น. .; รัตนะ ส. . . Antioxidant Activities, Total Phenolic and Total Flavonoid Contents of Lepisanthes rubiginosa crude extract. Koch Cha Sarn Journal of Science, [S. l.], v. 43, n. 2, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/kochasarn/article/view/253406. Acesso em: 26 jun. 2022.