เด่นชัย รัฐศาสตร์, ไพบูลย์ ณลิตา, พรศิริ นพวรรณ์, and รัตนะ สุรพงศ์. 2021. “Antioxidant Activities, Total Phenolic and Total Flavonoid Contents of Lepisanthes Rubiginosa Crude Extract”. Koch Cha Sarn Journal of Science 43 (2):1-11. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/kochasarn/article/view/253406.