บุญพร้อม ปัญจ์ปพัชรภร, มรกตศรีวรรณ นาถนัดดา, พึ่งเกตุ ญาณิศา, and ไชยนันทน์ สิทธิพันธุ์. (2021) 2022. “Active Learning Model to Elderly Care Among Caregiving Volunteers at Bangkok Yai, Bangkok”. Koch Cha Sarn Journal of Science 43 (2):12-25. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/kochasarn/article/view/253407.