เด่นชัย ร. ., ไพบูลย์ ณ. . ., พรศิริ น. . and รัตนะ ส. . . (2021) “Antioxidant Activities, Total Phenolic and Total Flavonoid Contents of Lepisanthes rubiginosa crude extract”, Koch Cha Sarn Journal of Science, 43(2), pp. 1–11. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/kochasarn/article/view/253406 (Accessed: 26 June 2022).