กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis niloticus Download Download PDF