กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณค่าทางโภชนะและจลนพลศาสตร์การย่อยสลายของกากมันสําปะหลังจากการผลิตเอทานอล โดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF