แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดเก็บด้านบข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร

Main Article Content

อรรควุธ แก้วสีขาว
สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
กนกลดา ท้าวไทยชนะ

Abstract

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีการบูรณาการร่วมกับการพัฒนาอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพื่อระบุตำแหน่งบนโลก (Location Based Service) และบริการด้านตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์และกำหนดเส้นทางการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (2) พัฒนาการแสดงผลแผนที่จากการบริการแผนที่ผ่านเครือข่ายเมื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่การเกษตรจากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านระบบเทคโนโลยีการทำงานสนามและการให้บริการข้อมูลด้านตำแหน่งและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้ Android Studio ร่วมกับฐานข้อมูล SQLite และการเรียกใช้บริการจาก Google Maps API ในการแสดงผลบนสมาร์ทโฟนสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร, เพิ่มข้อมูล, ลบข้อมูล, ส่งออกข้อมูล, แสดงผลแผนที่ดิจิตอล, ผลจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจะสามารถลดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลและลดปัญหาของข้อมูลสูญหายและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย