[1]
ยุทธอาจ ก. , พิมราช ส. และ จันทะบุตร เ. 2021. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ ปริมาณแป้งของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 2 (ม.ค. 2021), 181–190. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2017.6.