[1]
จันทะบุตร เ. , แก่นจันทร จ. , สวัสดี บ. , อิ่มใจ พ. และ โทวรรณา ช. 2021. ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 2 (ม.ค. 2021), 225–230. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2017.11.