[1]
วงศ์พรประทีป ส. , ง่านวิสุทธิพันธ์ ธ. และ สันทัดการ ก. 2021. การใช้ไบโอฟลอคอบแห้งในการผลิตอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 2 (ม.ค. 2021), 231–237. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2017.12.