[1]
ประดับเพชรรัตน์ ป. , อรุณศรีมรกต ส. , ปิยะพงษ์ จ. และ เจริญจิตร ก. 2021. การวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของหอยเชอรี่ในประเทศไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 2 (ม.ค. 2021), 247–257. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2017.14.