[1]
ศรีเกตุ โ. , รอดคืน ส. และ บุญศรีชนะ ธ. 2021. ผลของกากงาขี้ม้อนผงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของ หมูยอระหว่างการเก็บรักษา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 2 (ม.ค. 2021), 270–284. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2017.16.