[1]
ชัยวิชาช.-, ทองสุข ไ., เหง้าพันธ์ ธ. และ สืบศรีห. 2021. ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 41-47. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.5.