[1]
สะทองรอด บ. และ วรรณะ ฤ. 2021. ความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 18, 1 (มิ.ย. 2021), 112–119. DOI:https://doi.org/10.14456/paj.2021.14.