[1]
จันทร์คง จ., ช่วยชูหนู ณ. และ รักศีล ศ. 2021. การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย). วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 17, 2 (ก.พ. 2021), 311–321.