[1]
ใคร้โท้ง ศ. และ รอดคืน ส. 2021. อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 16, 1 (ก.พ. 2021), 49 –.