[1]
นาเมือง พ. , พิมราช ส. และ จันทะบุตร เ. 2021. การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้ง ต่อการขาดน้้าในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 1 (ก.พ. 2021), 10–21.