[1]
เครื่องพาที จ. , ส่งศร พ. และ จงรั้งกลาง น. 2021. การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน ้าฝนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 1 (ก.พ. 2021), 30–40.