[1]
พริ้งเพราะ ช. และ กุลนิตย์ .เ. 2021. ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 1–16.