[1]
วิริยพัฒนทรัพย์ ป. 2021. 3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 31–40.