[1]
ขัตติสะ อ. , ดั้นเมฆ ข. , ตีรอรุณศิริ ว. , ห่างสูงเนิน ต. และ มหัทธนพรรค ส. 2021. การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 41–50.