[1]
เครือคำ พ. , ศักดิ์คะทัศน์ พ. , จี้รัตน์ ป. และ เวชสิทธิ์นิรภัย .น. 2021. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 85–93.