[1]
ขันธ์เครือ ก. และ แสงคำเฉลียง ป. 2021. ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 94–100.