[1]
ประภาสะโนบล ม. , มุ่งก่อกลาง .ส. , ชุ่มจิตต์ ช. และ หลิมเล็ก .ส. 2021. ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 112–122.