[1]
จำปาวะดี ท. , แสนทวีสุข ณ. , ประเสริฐวิทย์ ศ. และ ทาสีงาม .ศ. 2021. ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 123–129.