[1]
บัวคีรี ค. , เทพรัตน์ .ม. และ เทพรัตน์ .ธ. 2021. การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 130–137.