[1]
รอดคืน ส., ศรีเกตุ โ. และ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา .ช. 2021. สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 178–193.