[1]
จันทร์ฉาย ณ. และ สนธิรอด จ. 2021. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้้าหมักเศษเหลือ ข้าวโพดอาหารสัตว์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 194–203.