[1]
จงปลื้มปิติ จ. และ เวงสูงเนิน .พ. 2021. การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 1 (ก.พ. 2021), 229–237.