[1]
ธรรมปัทม์ P. และ ศิริอมรพรรณ .S. 2021. Concentration of Polyunsaturated Fatty Acid of Rice Bran Oil by Urea Complexation–A Response Surface Approach. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14, 1 (ก.พ. 2021), 124–135.