[1]
อิ่มใจ P. , ศรีสกุลเตียว P. , รุจินานนท์ .N. และ แก้วบริสุทธิ์ S. 2021. Anaesthetic Effects of Piper Betle Extracts on Nile Tilapia, Oreochromis niloticus. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 2 (ก.พ. 2021), 297–304.