[1]
พรรค์พิทักษ์ ส. , สุทธิด่าง ป. และ ธรรมปัทม์ พ. 2021. ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon esculentum Mill.) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่่า. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 2 (ก.พ. 2021), 325–334.