[1]
แก่นจันทร์ C., อิ่มใจ P. , แก่นจันทร์ N. , สวัสดี B. , จันทะบุตร .L. และ โทวรรณา C. 2021. Antibiotic Resistance of Bacterial Species Isolated from Diseased Goldfish, Carassius auratus. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 2 (ก.พ. 2021), 355–362.