[1]
พิมราช ส. , บุตรศาสตร์ .ส. และ ธรรมปัทม พ. 2021. ผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15, 2 (ก.พ. 2021), 363–371.